Could you fucking not

Could you fucking notCould you fucking not