Dobby my stripey gingery beastcat. i him

Dobby my stripey gingery beastcat. i himDobby my stripey gingery beastcat. i him