I think i caught someone plotting something evil regarding my crochet.

I think i caught someone plotting something evil regarding my crochet.I think i caught someone plotting something evil regarding my crochet.