My cat sits strangely

My cat sits strangelyMy cat sits strangely