My moms mildly cross-eyed kitty, fletcher

My moms mildly cross-eyed kitty, fletcherMy moms mildly cross eyed kitty, fletcher